PR activiteiten door Super COOL! deelnemers

Super COOL! is een sportieve en maatschappelijk betrokken organisatie. We staan regelmatig in de belangstelling van nationale en internationale organisaties en media. De bekendheid van Super COOL! zorgt ervoor, dat gevraagd en ongevraagd public relations (PR) activiteiten ontstaan. Zo worden individuele sporters gevraagd om deel  te nemen aan PR activiteiten in de vorm van unified sporten, fotosessies, presentaties of als voorbeeld van ‘good practises’ bij conferenties e.d.

Het doel van Super COOL! is naast het sporten van de deelnemers hen te laten groeien in hun zelfvertrouwen en zelfbeeld. Het laten deelnemen aan PR activiteiten is een belangrijk aspect om de deelnemers aan anderen te laten zien waartoe ze in staat zijn. Super COOL! wil dat zoveel mogelijk Super COOL! deelnemers in verschillende  PR activiteiten hun talenten laten zien.

Het bestuur van Super COOL! ziet erop toe, dat steeds wisselend en passend bij het karakter van de PR activiteit deelnemers worden gevraagd om hieraan mee te doen.  Elke deelnemer zelf heeft de uiteindelijke keuze om aan de PR activiteit mee te doen en moet daarbij volledig instemmen met de voorwaarden, die deelname aan deze activiteit stelt.

Stappenplan bij de selectie van Super COOL!-deelnemers bij PR activiteiten

De vraag voor deelname aan PR activiteiten kan op diverse manieren tot stand komen. Deze vraag is mede bepalend om tot een goede keuze van de deelnemers te komen. Bij de definitieve keuze van de Super COOL! sporter zijn de onderstaande partijen betrokken:

  • De sporter zelf
  • De ouder(s)/verzorger(s) of andere wettelijke vertegenwoordiger van de sporter
  • De projectleider van Super COOL! tezamen met een bestuurslid van de Stichting Super COOL!
  • De instelling of organisatie die de vraag voor deelname aan de PR activiteit stelt

Hoe komt de vraag voor deelname bij Super COOL! of de individuele sporter?

  1. Een externe organisatie (Oranjefonds, Special Olympics, de LIONS-club, een sportvereniging) nodigt een sporter uit op grond van een specifieke PR-vraag. Dit is veelal een specifieke sportieve of maatschappelijke vraag gebaseerd op grond van de maatschappelijke of sportieve performance en/of de talenten van de sporter(s).
  2. Een externe organisatie benadert de projectleider of het bestuur van Super COOL! met een PR vraag, waarbij deelname van één of meerdere sporters gevraagd wordt.
  3. Super COOL! wordt gevraagd om als organisatie deel te nemen aan een bijeenkomst, conferentie, sportmanifestatie of -evenement en dergelijke. Super COOL! neemt in dat geval deel aan dit evenement met een afvaardiging van sporters en begeleiders.
  4. Super COOL! neemt het initiatief om deel te nemen aan een PR activiteit, indien dit van praktisch, financieel of strategisch belang is voor Super COOL! als organisatie. Super COOL! neemt in dat geval deel aan dit evenement met een afvaardiging van sporters en begeleiders.

 

Hoe komt de keuze van Super COOL! sporters voor deelname tot stand:

Ad 1 De externe organisatie benadert de sporter, de wettelijke vertegenwoordiger en/of de projectleider Super COOL!  Deze partijen nemen met elkaar contact op ten einde op grond van de persoonlijke mogelijkheden van de sporter al of niet in te stemmen met het verzoek. De voorwaarden voor deelname –waaronder de aanwezigheid van een begeleider- worden met elkaar besproken en vastgelegd in een beknopte overeenkomst.

Ad 2: De externe organisatie benadert de projectleider of het bestuur van Super COOL! Op grond van de vraagstelling en de doelstellingen van de externe organisatie stelt de projectleider van Super COOL! een kandidaat-deelnemerslijst met Super COOL!-deelnemers op. Deze kandidatenlijst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan een bestuurslid van de Stichting Super COOL!. Daarna worden de sporters en hun ouder(s)/ verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger om toestemming voor de uiteindelijke deelname gevraagd. Indien nodig worden begeleiders gevraagd om deel  te nemen.

Ad 3: De projectleider van Super COOL! stelt een kandidaat-deelnemerslijst met Super COOL!-deelnemers op. Deze lijst wordt opgesteld op grond van de aard en doelstellingen van de activiteit. Het uitgangspunt is dat alle Super COOL!-sporters bij toerbeurt aan bod komen passend bij de persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden van de sporters zelf. Deze kandidaat-deelnemerslijst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan een bestuurslid van de Stichting Super COOL! Daarna worden de sporters en hun ouder(s)/ verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger om toestemming voor de uiteindelijke deelname gevraagd. Indien nodig worden begeleiders gevraagd om deel  te nemen.

Ad 4: Minstens twee leden van het bestuur van de Stichting Super COOL! nemen in overleg met de betrokkenen het besluit over deelname door één of meerdere sporters aan de (PR-) activiteit. De voordracht van de sporter(s) kan door de projectleider en/of de ouders/wettelijke vertegenwoordiger worden gedaan. Uiteindelijk worden de sporters en hun ouder(s)/ verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger om toestemming voor de deelname gevraagd. Indien nodig worden begeleiders gevraagd om deel  te nemen.

December 2018.

Bestuur van de Stichting Super COOL!